Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for febrer de 2009

En el video ens explica els processos que realitza una central nuclear per aconseguir generar electricitat.

Anuncis

Read Full Post »

Podem aconseguir energia mareomotriu a partir de tres diferents sistemes, tot i que la majoria d’aquests estan en fase experimental.

1) Aprofitament de les marees: Les centrals mareomotrius són les centrals elèctriques que aprofiten el desnivell de les marees per produir energia mareomotriu.

El funcionament d’aquestes centrals consisteix a construir una resclosa tancant una badia, estuari o golf. Quan les marees baixen o pugen fan moure les turbines i aquestes generen energia mareomotriu.
Per dur a terme aquest sistema es necessita un lloc geogràfic adequat i que les marees tinguin una amplitud mínima de 5 metres.

Hi ha dos processos en aquest sistema:
-Primer procés: Les centrals mareomotrius aprofiten el desnivell de l’aigua per produir energia.Quan es produeix el desnivell de altamar, el moviment de l’aigua que entra a la presa fa girar la turbina i aquesta genera energia.
esqumare2
la imatge de la esquerra pertany a l’explicació del primer procés i la de la dreta al segon.
-Segon procés: En aquest cas es quan el nivell de l’aigua del mar és baix. Quan l’aigua de l’estuari torna cap al mar, la turbina torna a girar i produeix energia.

2) L’aprofitament de les ones: Un altre mètode per obtenir energia mareomotriu és per mitjà de les ones. Aprofitant la seva força podem fer girar turbines eòliques situades a la superfície.
Actualment hi ha un disseny per l’aprofitament de les ones, anomenat l’ànec de Salter. Consisteix en una filera de flotadors allargats amb forma d’ànec, dins dels quals hi ha uns mecanismes. Aquests duen a terme un moviment de rotació al voltant d’un eix amb la finalitat d’absorbir el moviment de les ones.
Un altre enginy és l’Oscillating Water Column, que funciona de forma similar a diferència que se situa en els penya-segats.
L’aprofitament de les ones és eficaç, tot i que fan falta materials suficientment lleugers i resistents , i això comporta una gran inversió.

3) L’aprofitament de l’energia tèrmica de l’aigua: La radiació solar que incideix sobre els oceans fa que algunes zones (sobretot en zones tropicals), la temperatura de l’aigua augmenti. Avui en dia s’experimenta per tal de poder aprofitar l’energia de convertir en vapor un líquid.

Actualment la central mareomotriu més important és la de la Rance. Es va construir al 1967 a França, concretament a la desembocadura del riu Rance.

Read Full Post »

Los aerogeneradores aprovechan la energía del viento para producir electricidad.  Un aerogenerador consta de cuatro componentes principales:

 • Cimentación
 • Torre
 • Góndola (carcasa del aerogenerador)
 • Rotor

 

Del viento a la electricidad

Los aerogeneradores aprovechan la energía del viento para producir electricidad.  Lo consiguen gracias a sus palas, que capturan el viento y giran. Cuando no hay viento, las palas forman un ángulo de 45º, de modo que el aerogenerador pueda extraer el máximo de energía de los vientos suaves. Los aerogeneradores empiezan a producir energía cuando el viento alcanza velocidades cercanas a los cuatro metros por segundo. La pala gira gradualmente hasta formar un ángulo de 0º, con la superficie más ancha de cara al viento. Cuando el viento entra en contacto con la pala, crea una presión positiva en la parte delantera y una presión negativa en la parte trasera. En otras palabras, el viento empuja el extremo delantero y crea un efecto de succión tras la pala, que a su vez hace girar el rotor.  Con una velocidad de giro máxima, las puntas de las palas alcanzan una velocidad de 250 Km/hora.

 

 

Conexión a la red eléctrica

El generador se conecta a través del sistema de control eléctrico del aerogenerador. La potencia de salida es conducida a través de un transformador de alta tensión hasta la red eléctrica, que suministra electricidad a los hogares.  En cuestión de 2-3 horas, un aerogenerador V90-3,0 MW produce suficiente energía como para cubrir las necesidades anuales de consumo eléctrico de un hogar europeo medio.

Regulación de salida

Existen tres formas de regular la potencia de salida: 1) Passive Stall: los aerogeneradores operan a una velocidad de giro fija con palas no regulables. 2) Active Stall: los aerogeneradores operan a una velocidad de giro fija con palas regulables. 3) Pitch: los aerogeneradores operan a una velocidad de giro constante o con una velocidad variable. El borde de ataque de la pala se encara en la dirección del viento para reducir el levantamiento. El aerogenerador se detiene cuando el viento supera los 25 metros por segundo, porque las velocidades superiores a este nivel someten a los componentes del aerogenerador a una tensión excesiva.

 

Historia de los aerogeneradores

 • Los primeros molinos de viento europeos se construyeron en el siglo XI, y eran utilizados para moler maíz y bombear agua.
 • En 1887-1888, el americano Charles F. Brush construyó el primer aerogenerador, que producía corriente para 12 baterías, 350 lámparas de filamento, dos lámparas de arco de carbón y tres motores.
 • A finales del siglo XIX, Poul la Cour construyó varios aerogeneradores experimentales e investigó los túneles de viento. Todavía se conserva el aerogenerador experimental de Poul la Cour, en Askov (Dinamarca). 
 • En la primera mitad del siglo XX, los aerogeneradores se enfrentaron a la competencia creciente de las centrales de carbón y las redes eléctricas nacionales. No obstante, los periodos de escasez de carbón y de petróleo en la Segunda Guerra Mundial garantizaron una demanda continuada de energía eólica.
 • En 1957, Johannes Juul construyó el aerogenerador Gedser, que se convirtió en el modelo de los aerogeneradores modernos. El aerogenerador Gedser posee un único generador y tres palas giratorias.
 • En 1979, Vestas suministró los primeros aerogeneradores a clientes que deseaban invertir en energías renovables. 
 • En 1980, el Estado de California decidió que el 10% del abastecimiento eléctrico debería provenir de la energía eléctrica en el año 2000.
 • En la primavera de 2004, Vestas se fusionó con NEG Micon para crear la empresa líder mundial de referencia en el sector de la energía eólica. 

 Aquí tenemos un interessante vídeo del Discovery Channel que nos habla sobre el funcionamiento de un parque eólico de los EE.UU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

Informació

La biomassa és una font important que pot contribuir a pal·liar el dèficit energètic actual, ja que és renovable, barata,relativament neta (com a mínim, més que la procedent dels combustibles fòssils) i necessita tecnologies poc complexes.
L’energia de la biomassa està continguda en els enllaços químics d’alta energia presents a la matèria viva. Per tant, qualsevol ésser viu, o les sues restes contitueixen una font potencial d’energia que es pot alliberar i utilitzar directament, o després d’un tractament previ.

Diferents tipus de biomassa:
Biomassa extreta dels ecosistemes : Una gran part de la Biomassa que s’utilitza en l’actualitat (sobretot als països desenvolupats) prové de la tala d’arbres, per a l’obtenció de fusta. Presenta important impacte ambiental

Biomassa procedent de biocultius. En molts països es cultiven plantes amb alt contingut energètic i ràpid creixement (determinals cereals, remolatxa, creïlla, eucalitus, etc) com a font energètica.

Biomassa excedentària i residual . Hi ha cultius (card, gira-sols, lli, etc) en els quals una part de la producció s’utilitza per a usos alimentaris o industrials, i la part que sobra per a l’obtenció d’energia. pel que fa a residus, parlariem de tots aquells recursos orgànics que no es destinen a altres usos (explotacions forestals, excrements proviments de la ramaderia, part orgànica dels residus sòlids urbans, fangs de les deputadores d’aigua residual, etc.

Diferents processos:
1. Procés termoquímic: combustió, gasificació o piròlisis

2. Procés bioquímic: digestió anaeròbia o fermentació alcohòlica.
Els processos termoquímics via combustió o gasificació generen com a productes secundaris CO2, SO2, metà, òxid nitrós i cendres, importants contaminants atmosfèrics. La fermentació alcohòlica, per la seua banda, genera CO2 i fibres.

Read Full Post »

 

En España se encuentran en funcionamiento 6 centrales nucleares, todas ellas en la península, 2 de las cuales disponen de 2 reactores cada una (Almaraz y Ascó), por lo que suman 8 reactores de agua ligera, con una potencia total instalada de 7.728 MWe.

Existe otra central nuclear que ha finalizado su vida útil, José Cabrera, y otra más en fase de desmantelamiento, que es la de Vandellós I.

La producción de energía eléctrica nuclear en España durante 2007 fue de 55.039 GWh., lo que representó el 17,6 % del total de la producción del sistema eléctrico nacional. Ello nos sitúa en el decimoctavo lugar en el mundo. El factor de carga (relación entre la energía eléctrica producida durante un periodo de tiempo y la que se hubiera podido producir en ese mismo periodo funcionando a la potencia nominal) medio del parque nuclear español durante ese año fue del 82,33 %,y el factor de disponibilidad (relación entre el tiempo que la central ha estado acoplada a la red y el tiempo total considerado) fué del 81,3 %, lo que pone de manifiesto el adecuado funcionamiento y la buena disponibilidad del mismo.

Con el fin de dar el adecuado apoyo al Parque nuclear en explotación, España cuenta con una notable infraestructura, que comprende empresas de ingeniería, construcción, fabricación de bienes de equipo, garantía de calidad y servicios, formación de operadores, etc, cuya sólida experiencia y cualificación tecnológica son reconocidas internacionalmente.

En España se encuentran en funcionamiento:      

6 centrales nucleares (todas ellas en la península) dos de las cuales disponen de 2 reactores cada una (Almaraz y Ascó), por lo que suman 8 reactores de agua ligera, con una potencia total instalada de 7.728 MWe.

Existe otra central nuclear recientemente parada (José Cabrera) y otra más en fase de desmantelamiento (Vandellós I).

Centrales Nucleares en España.

Centrales Nucleares en España.

 

Información extraïda del ministerio Industria, Turismo y Comercio.

 

Read Full Post »

Greenpeace ha presentado el informe ‘Energía Eólica Marina en Europa’que muestra que el potencial de la energía eólica marina es tan alto que podría proporcionar electricidad limpia procedente de parques eólicos marinos a todos los hogares europeos en el año 2020. En el informe se analizan las velocidades de viento, profundidades marinas, infraestructura económica e industrial y el desarrollo tecnológico de la energía eólica marina. En el estudio se concluye que se podrían instalar 50.000 turbinas eólicas en los mares europeos que podrían generar 720 mil millones de kWh de electricidad, energía suficiente para satisfacer las necesidades de 150 millones de hogares europeos.

El informe, realizado por expertos internacionales en energía, prevé la expansión a gran escala de la industria eólica europea, con los mayores proyectos en construcción en España, Reino Unido, Alemania, Holanda, Dinamarca y Francia. La energía eólica podría satisfacer un tercio de todas las necesidades de electricidad en Europa, incluyendo la industria, sector servicios y doméstico, una cantidad comparable a la que actualmente está proporcionando toda la industria nuclear en Europa. La gran industria energética ha recibido con agrado este informe; Rob Hastings, vicepresidente de Shell WindEnergy, ha definido el plan como ambicioso y declarado que con el apoyo político necesario podría convertirse en realidad. Así mismo, Alan Moore, director de renovables de RWE Innogy, ha descrito los recursos eólicos marinos de Europa como un enorme potencial sin descubrir.

Dentro del potencial de la energía eólica marina en Europa para el 2020 cabe destacar:

Creación de tres millones de empleos en toda Europa.

Creación, resurgimiento y fortalecimiento de tejido industrial en zonas deprimidas.

Creación de un mercado energético multimillonario en base a esta energía limpia y renovable.

Capacidad de establecer la base europea necesaria para avanzar hacia un sistema realmente sostenible y seguro.

Obtención de electricidad más barata que el carbón y la energía nuclear.

‘Es evidente el gran potencial medioambiental, social y económico que tiene la energía eólica marina en Europa, y la situación de España confiere a nuestro país una responsabilidad de desarrollo de esta tecnología, tan útil como necesaria’ ha declarado Emilio Rull, responsable de energía de Greenpeace España- ‘El Gobierno debe potenciar esta tecnología con un correcto Plan eólico marino y un apoyo económico en las bonificaciones a la electricidad renovable que posibilite la instalación de los parque eólicos marinos, algunos de ellos en fases muy avanzadas en Cádiz’

El informe identifica los pasos que la Unión Europea debe dar para que esta tecnología se convierta en una realidad en toda su dimensión. Greenpeace está pidiendo a todos los gobiernos de la UE que, durante la Cumbre Mundial de Energías Renovables que se celebrará en Bonn en el próximo junio, se alcance el compromiso de conseguir que como mínimo el 20% de la energía primaria en el 2020 proceda de fuentes de energía renovable.

‘Nos enfrentamos a un peligro creciente de seguridad energética e intensificación del cambio climático. Este informe demuestra como la energía eólica marina, junto a la terrestre, puede ser la clave para avanzar hacia un futuro de energía limpia y desmiente el mito de que la energía renovable no podrá nunca proporcionar energía a gran escala’ -añadió Emilio Rull- ‘El próximo presidente español deberá asumir el compromiso de conseguir que en el 2020 la cuarta parte de la energía proceda de energías renovables’

fuente: greenpeace

Read Full Post »

« Newer Posts