Feeds:
Entrades
Comentaris

Central geotèrmica

El funcionament de les centrals geotèrmiques es basa en la diferència de temperatura que hi ha en el exterior de l´escorça terrestre i les capes més internes.
Per obtenir energia elèctrica s´introdueix aigua a pressió, mitjançant una canonada, en un punt calent de l´interior de la Terra. L´aigua, en escalfar-se, es converteix en calor que ascendeix a la superfície per altra canonada.
Dins l´intercanviador, el vapor sobreescalfat cedeix la seva calor a un fluid, el freó; fa que es vaporitzi i retorna a l´interior de la Terra per tal de repetir el cicle.
El freó vaporitzar és conduït a la turbina per fer-la girar. Posteriorment, es liqua en el condensador i passa un altra vegada a l´evaporador.

L´ inconvenient més important d´aquest tipus de centrals rau en la necessitat de fer servir tecnologia avançada i en la localització de punts calents que tinguin un accés relativament fàcil des de la superfície.

A l´Estat espanyol, l´energia geotèrmica s´utilitza solament en els balnearis i per al subministrament d´aigua calenta als habitatges.
Les zones amb més potencials són Catalunya, Andalusia, Galícia, Madrid, Burgos i sobretot les Canàries.

Anuncis

La Energia Solar a pasat de ser “aquella energia renovable” a una important energia i amb un gran futur productiu energetic.
Es diu que aquest present any el sol deixara anar cuatro-mil vegades mes energia de la que consumim actualment, un fet bastant propici per a la posible crisis energetica que estem pasant.
En aquest cast podem concreta que Espanya acaba sent el país que es veu mes beneficiat amb l’energia solar entre tota europa, ja que cada metre cuadrat del sol español incideix a una cantitat de 1500 bats al any, els quals poden ser manejats de diferentes maneres, entre una de elles, produir electricitat.
També a aquestes altures ha quedat clar, que l’energia solar com ha font pura y renovable que es, ens podria lliura de la dependecia del carbó…petroli…..
Cal dir que amb aquesta energia, no tot es un camí de roses, ja que es una energia desvariable, que en certs periodes del any baixa el seu rendiment.
Es creu que si s’investigue mes aquesta energia es pot arribar a fer-la competent a escala mundial, aconseguin una energia totalment neta, la qual ens pot durar perfectament per als proxims sis millons d’anys.

Energies convencionals

Les energies convencionals són aquelles que, la seva distribució estpa repartida per tot el món i disposar d’elles és qüestió econòmica i ambiental. Com a energies convencionals podem anomenar el carbó, el petroli, el gas natural, i la nuclear.

– El petroli: els petroli és un líquid bituminos (orgànic i combustible) i d’origen natural. Es preveu que ens queden 50 añs de reserva de petroli. Com a avantatge podem dir que és versàtil.

-El carbó: Elcarbó és una roca sedimentària d’origen orgànic, de color negre o marró fosc. Es fa servir principalment com a combustible fòssil  pel seu elevat poder calorífic gràcies a que té un contingut majoritari de carboni.

– El gas natural: està format per una barreja de gasos i es troba en jaciments fòssils. Pot trobar-se sol, disolt o associat al petroli o a diposits de carbó. També es pot aobtenir amn processos de descomposició de restes organiques.

-La nuclear: s’obté aprofitant les reaccions nuclears espontàneas o provocades pels humans. La característica principal és la elevada cantitat d’energies que pot produir-se per una unitat de massa de material utilitzat, en comparació amb altres tipus d’energia.

EP/ Canal Solidario (19/06/2003)
La organización ecologista Greenpeace propuso hoy un plan eólico marino en España y Portugal que prevé instalar 25.000 megavatios (MW) de potencia hasta el año 2030, para generar 62.500 millones de kilovatios/hora anuales y evitar la emisión a la atmósfera de 25 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2).

El informe ‘Viento en popa’, presentado ayer en el marco de la Conferencia Eólica Europea (EWEC 2003) que se celebra en Madrid durante esta semana, considera que la energía eólica marina de la Península Ibérica podría destinarse a inyectarla en la red eléctrica, y proporcionar 35.000 kilovatios/hora anuales, lo que supone el 10 por ciento del consumo de España y Portugal cada año.

Asimismo, la eólica marina se destinaría a la obtención de hidrógeno para automoción y alcanzaría el 8 por ciento del consumo del parque automovilístico, y a la desalación de agua.

Según los ecologistas, el plan eólico marino debería incluir la declaración de interés nacional del recurso eólico marino; el establecimiento una bonificación específica para esta tecnología; la realización de estudios detallados sobre el potencial eólico marino y disponibilidad pública de estos datos; una selección de emplazamientos y que dé prioridad de acceso a la red para la electricidad eólica sobre la procedente de combustibles fósiles y nuclear.

Sustitución de los combustibles fósiles

El responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace España, Emilio Rull, señaló ayer en rueda de prensa que uno de los emplazamientos que cuenta con mayores potencialidades es el Golfo de Cádiz, por su profundidad de fondos marinos y los vientos disponibles casi de forma constante.

Por su parte, José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Energía Limpia de Greenpeace España, indicó que la eólica marina no es una alternativa a la eólica terrestre, sino que debería sustituir a los combustibles fósiles y centrales térmicas.

Font: Canal solidario- http://www.canalsolidario.org

Enquesta

Nuevos informes daneses sobre energía eólica marina

En 1997, las compañías de energía eólica danesas y la agencia danesa de energía aprobaron planes para inversiones a gran escala en energía eólica marina en aguas danesas.

Los planes implican que unos 4.100 MW de potencia eólica van a ser instalados costa afuera antes del ano 2030. El viento cubriría para entonces alrededor de un 50 por ciento de consumo de electricidad danés (de un total de 31 TWh/año).

 

Mejora económica de la energía eólica marina

La razón principal por la que la energía eólica marina resulta económica es que los costes de las cimentaciones han disminuido de forma espectacular. La inversión total estimada necesaria para instalar 1 MW de energía eólica marina en Dinamarca está hoy en día alrededor de 12 millones de coronas danesas (equivalente a 271 millones de pesetas, o 1,7 millones de dólares americanos). Incluye la conexión a red, etc.

Sin embargo, dado que hay mucho más viento en el mar que en la tierra, llegamos a un coste de electricidad promedio de unas 0,36 coronas danesas/kWh = 8 ptas./kWh = 0,05 dólares americanos (tasa de descuento real del 5 por ciento, 20 años de vida de proyecto, 0’08 coronas danesas/kWh = 1,6 ptas./kWh = 0,01 dólares americanos/ kWh de costes de operación y mantenimiento).

 

Justificación de una vida de proyecto más larga

Sin embargo, parece ser que las turbinas en el mar tendrán una vida técnica más larga, debido a que la turbulencia es más baja.

Si consideramos un vida de proyecto de, digamos, 25 años en lugar de 20, los costes se reducen en un 9 por ciento, hasta alrededor de 0,325 coronas danesas/kWh).

Sin embargo, las compañías de energía danesas parecen estar optimizando los proyectos con vistas a obtener una vida de proyecto de 50 años. Esto puede verse en el hecho de que planifican tener una vida de proyecto de 50 años en las cimentaciones, en las torres, en la envoltura de la góndola y en los ejes principales de las turbinas.

Si consideramos que las turbinas tienen una vida de proyecto de 50 años y añadimos una revisión general (reacondicionamiento) a los 25 años, que cueste alrededor del 25 por ciento de la inversión inicial (esta cifra es un ejemplo puramente numérico), obtendremos un coste de la electricidad de 0,283 coronas danesas/ kWh, similar al de las localizaciones terrestres en Dinamarca.